ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อใช้บังคับระหว่าง บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด (“สตอรี่ล็อก”) กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ tunwalai.com และ/หรือแอปพลิเคชัน Tunwalai (ธัญวลัย) (“แพลตฟอร์ม” หรือ “ธัญวลัย” หรือ “บริการ”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริการวรรณกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ที่รักในการอ่าน โดยนักเขียนสามารถอัปโหลดวรรณกรรมผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้สตอรี่ล็อกสามารถจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการวรรณกรรมแก่นักอ่าน ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มได้

การเข้าถึงหรือใช้บริการธัญวลัย หมายถึงผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และผู้ใช้งานยอมรับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสตอรี่ล็อกที่ประกาศบนแพลตฟอร์ม และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม อาทิ เงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของแพลตฟอร์ม วิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นต้น

1. คำนิยาม

1.1 “วรรณกรรม” หมายถึง งานเขียนหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ รวมถึง หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร และตำราเรียน

1.2 “วรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง วรรณกรรมที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.3 “บริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การให้บริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1.4 “นักเขียน” หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นนักเขียน เพื่อให้บริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่สตอรี่ล็อก

1.5 “นักอ่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม

1.6 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง นักอ่านและนักเขียน

1.7 “แอปพลิเคชัน” หมายถึง โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมดังกล่าวได้

2. การพัฒนาบริการของสตอรี่ล็อก

2.1 ในการให้บริการของสตอรี่ล็อก สตอรี่ล็อกได้พัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้บริการ ทั้งนี้ สตอรี่ล็อกอาจมีการเพิ่มหรือนำฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานบางอย่างออก หรือลดขีดจำกัดของการบริการ รวมถึงการแนะนำบริการใหม่หรือการหยุดให้บริการเก่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของสตอรี่ล็อก

2.2 หากสตอรี่ล็อกทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลเสียต่อการใช้งานของผู้ใช้งานในบริการของสตอรี่ล็อก หรือหากสตอรี่ล็อกหยุดให้บริการ สตอรี่ล็อกจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม ยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น เพื่อป้องกันการละเมิด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเพื่อจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและความสามารถในการให้บริการ

3. สิทธิในเนื้อหาและการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของผู้ใช้งาน

3.1 สิทธิในเนื้อหา

การที่ผู้ใช้งานเผยแพร่เนื้อหาผ่านบริการของสตอรี่ล็อก ผู้ใช้งานจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีในเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองหรือกรณีที่ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมไปถึง เนื้อหา วรรณกรรม หนังสือ ภาพปก ภาพประกอบ รีวิวที่ผู้ใช้งานเขียน เป็นต้น

หากคิดว่ามีผู้กำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแจ้งให้สตอรี่ล็อกทราบถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มธัญวลัย ทางอีเมล [email protected] และสตอรี่ล็อกจะดำเนินการตามความเหมาะสมด้วยดุลพินิจของสตอรี่ล็อก เช่น สตอรี่ล็อกอาจระงับหรือลบเนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้

3.2 การอนุญาต

การใช้บริการของสตอรี่ล็อก ถือว่าผู้ใช้งานได้ให้สิทธิแก่สตอรี่ล็อกในการดำเนินการต่อไปนี้ได้

3.2.1 จัดทำ เผยแพร่ และให้บริการเนื้อหาของผู้ใช้งานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สู่สาธารณะ หากผู้ใช้งานทำให้ผู้อื่นมองเห็นเนื้อหา

3.2.2 ทำซ้ำ เผยแพร่ และใช้เนื้อหาของผู้ใช้งาน เพื่อบันทึกเนื้อหาของผู้ใช้งานในระบบของสตอรี่ล็อก และทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้จากทุกที่ที่ผู้ใช้งานไป ภายในขอบเขตการให้บริการของสตอรี่ล็อก

3.2.3 แก้ไขหรือปรับรูปแบบของเนื้อหา เช่น การจัดรูปแบบใหม่

3.2.4 อนุญาตให้สตอรี่ล็อก และอนุญาตช่วงสิทธิเหล่านี้ให้แก่คู่สัญญาของสตอรี่ล็อกที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับสตอรี่ล็อกซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

3.3 วัตถุประสงค์

การอนุญาตในข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.3.1 การให้บริการและปรับปรุงบริการต่าง ๆ หมายถึง การช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา ตลอดจนสร้างฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของผู้ใช้งาน

3.3.2 การใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้งานแชร์แบบสาธารณะเพื่อโปรโมตเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ รวมถึงโปรโมตแพลตฟอร์มหรือบริการของสตอรี่ล็อก เช่น การนำเนื้อหาบางส่วนหรือการสรุปเนื้อหาของผู้ใช้งานและโปรโมตในสื่อสังคมออนไลน์ของสตอรี่ล็อก การหยิบยกรีวิวที่ผู้ใช้งานเขียนไปใช้โปรโมตวรรณกรรมของผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ หรือโปรโมตบริการต่าง ๆ ของสตอรี่ล็อก

4. การสร้างบัญชีผู้ใช้

4.1 ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนตั้งชื่อบัญชีและรหัสผ่าน และให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริง ผ่านการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยติดต่อมาที่ [email protected]

4.2 ผู้ใช้งานตกลงเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานที่มีไว้ใช้งานบนแพลตฟอร์มไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใช้งานพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานควรรายงานให้สตอรี่ล็อกทราบโดยทันที

4.3 การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน จะถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวผ่านบัญชีของตน

4.4 หากสตอรี่ล็อกตรวจพบว่า ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีบุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน โดยที่สตอรี่ล็อกได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว สตอรี่ล็อกขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ หรือระงับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ทันที

5. ข้อปฏิบัติของผู้ใช้งาน

5.1 ในการใช้บริการของสตอรี่ล็อก ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

5.1.1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

5.1.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1.3 ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น การทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย กลั่นแกล้ง ก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอื่น หรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความที่มีลักษณะน่าขุ่นเคือง ด่าทอ หมิ่นประมาท อนาจาร ข่มขู่ หรือหยาบโลน

5.1.4 ไม่ใช้แพลตฟอร์มของสตอรี่ล็อก เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัว หรือในนามของบุคคลอื่น นอกเหนือจากเป็นการใช้งานโดยทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

5.1.5 ไม่รบกวน ขัดขวางบริการหรือทำให้เกิดอันตรายต่อบริการ เช่น การเข้าถึงหรือใช้งานในลักษณะที่นอกเหนือจากการเข้าถึงหรือใช้งานตามปกติ หรือทำการฉ้อโกงหรือหลอกลวง การแนะนำมัลแวร์ หรือการส่งสแปม การแฮ็ก หรือการข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของแพลตฟอร์ม

5.1.6 ไม่คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือซอฟต์แวร์ของสตอรี่ล็อก และไม่ถอดรหัสแบบย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาพื้นฐานหรือโครงสร้างของบริการของสตอรี่ล็อก

5.2 ผู้ใช้งานรับรู้และยอมรับว่าการกระทำที่ขัดกับข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานอาจส่งผลให้เนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานถูกยกเลิกหรือถูกระงับในทันทีได้ และผู้ใช้งานยังยอมรับว่าสตอรี่ล็อกสามารถเรียกคืนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และหากผู้ใช้งานพบว่ามีการละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถรายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มธัญวลัย ทางอีเมล [email protected]

6. ข้อจำกัดความรับผิดของสตอรี่ล็อก

สตอรี่ล็อกขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

6.1 การกระทำของผู้ใช้งานที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของสตอรี่ล็อกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้งานทำให้สตอรี่ล็อกถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความทั้งหมดแทนสตอรี่ล็อกหรือให้แก่สตอรี่ล็อก

6.2 สตอรี่ล็อกพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาบริการของสตอรี่ล็อกอยู่เสมอ แต่สตอรี่ล็อกไม่อาจรับประกันได้ว่าการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จะรวดเร็ว ไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้งาน

6.3 ความขัดข้องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือหรือเนื้อหาได้

6.4 เหตุสุดวิสัย หรือการกระทำอันเกิดจากบุคคลภายนอก เช่น การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล เป็นต้น

7. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นใดถึงผู้ใช้งาน สตอรี่ล็อกสามารถส่งคำบอกกล่าวหรือสื่อสารกับผู้ใช้งานตามข้อมูลที่ระบุในการลงทะเบียนหรือบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้งานสมัครผ่านแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยอมรับว่าการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใด ๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

การใช้งานแพลตฟอร์มของสตอรี่ล็อกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดยสตอรี่ล็อกไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าสตอรี่ล็อกจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว ไม่รับรองหรือรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การโฆษณา สินค้า และบริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีภาระผูกพันในการติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของสตอรี่ล็อก

สตอรี่ล็อกเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีในบริการของสตอรี่ล็อก รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ ผู้ใช้งานรับรู้และยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ได้ให้สิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของสตอรี่ล็อกแก่ผู้ใช้งาน

10. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้งานหรือที่เก็บรวบรวมโดยสตอรี่ล็อกในการเชื่อมต่อกับบริการ จะเป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มของสตอรี่ล็อก นอกจากนี้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมอบให้แก่สตอรี่ล็อกไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าทางช่องทางใด ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ผู้ใช้งานควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับผู้ใช้งาน สตอรี่ล็อกจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานอาจจะส่งมอบหรือนำเข้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ

11. เงื่อนไขสำหรับระบบเติมเงิน

11.1 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเงินผ่านแพลตฟอร์ม โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สตอรี่ล็อกกำหนดไว้

11.2 ผู้ใช้งานตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและกุญแจที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่สตอรี่ล็อกจะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

11.3 ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงข้อมูลรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้งานเท่านั้น ผู้ใช้งานยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้บัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต หรือการกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน จะถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเองทุกประการ สตอรี่ล็อกจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

11.4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำรายการเติมเหรียญผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้งานต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ สตอรี่ล็อกขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเหรียญหรือการเติมเงินก่อนและหลังการทำรายการทุกครั้ง

11.5 สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม

11.6 กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของสตอรี่ล็อก เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของสตอรี่ล็อก รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากสตอรี่ล็อก ไม่ว่าด้วยกรณีใด

11.7 กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเติมเหรียญ การใช้บัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน เช่น กรอกรหัสผิด มูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน หรือมีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเหรียญหรือเติมเงินของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง หากการผิดพลาดหรือปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากระบบของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทีมงานของสตอรี่ล็อกได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-187-2666

11.8 ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน หรือค่าบริการการเติมเหรียญ ตามอัตราที่สตอรี่ล็อกหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด ทั้งนี้ สตอรี่ล็อกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน

11.9 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการการใช้บริการของผู้ใช้งานเองได้ตลอดเวลา ในหน้า ‘ประวัติการซื้อ’ บนแพลตฟอร์มธัญวลัย หรือช่องทางอื่นใดที่สตอรี่ล็อกกำหนดไว้

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

12.2 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า สตอรี่ล็อกมีสิทธิใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ทุกเมื่อตามที่สตอรี่ล็อกเห็นสมควร และมีผลผูกพันผู้ใช้งานในทันที เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น สตอรี่ล็อกอาจกำหนดไว้ให้มีผลในอีก 30 วันข้างหน้า เป็นต้น โดยการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สตอรี่ล็อกอาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยการประกาศผ่านทางแพลตฟอร์มหรือส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน และอาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นรายคนหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและทำความเข้าใจการแก้ไขดังกล่าว ในการนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับว่าการดำเนินการแก้ไขข้อตกลงของสตอรี่ล็อกตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นมีผลผูกพันคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ข้อตกลงการให้บริการสำหรับนักเขียน

1. การใช้งานธัญวลัย

1.1 นักเขียนตกลงจัดทำและส่งมอบข้อมูลของนักเขียน วรรณกรรม และองค์ประกอบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวรรณกรรม อาทิ เลือกหมวดหมู่ ภาพประกอบ คำอธิบาย เป็นต้น ผ่านแพลตฟอร์ม ตามขั้นตอนที่แพลตฟอร์มกำหนด เพื่อให้สตอรี่ล็อกสามารถจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่นักอ่าน โดยนักเขียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และสิทธิทางกฎหมาย ของวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.2 นักเขียนตกลงให้สตอรี่ล็อกมีสิทธิโฆษณาและประชาสัมพันธ์วรรณกรรมทางแพลตฟอร์มและช่องทางอื่น ๆ ตามที่สตอรี่ล็อกเห็นสมควร

2. คำรับรองของนักเขียน

2.1 นักเขียนรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในวรรณกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะอนุญาตให้สตอรี่ล็อกดำเนินการทั้งปวงตามข้อตกลงฉบับนี้

2.2 นักเขียนรับรองว่าเนื้อหาและองค์ประกอบของวรรณกรรม ไม่มีลักษณะผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน มีถ้อยคำหยาบคาย ข่มขู่ ว่ากล่าวให้ร้าย พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือสถาบันใด ๆ ในลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียงชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สร้างความแตกแยก หรือก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ ต่อบุคคลอื่น

2.3 นักเขียนรับทราบและตกลงว่า สตอรี่ล็อกไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อนักเขียน รวมถึงลูกค้าหรือคู่สัญญาของนักเขียน อันเนื่องมาจากการที่วรรณกรรมถูกปฏิเสธการเผยแพร่และให้บริการผ่านระบบของบุคคลที่สาม เช่น iOS, Android และ Google เป็นต้น

3. ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

3.1 นักเขียนเป็นผู้กำหนดราคาค่าบริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของนักเขียน ที่สตอรี่ล็อกให้บริการแก่ผู้อ่าน ตามวิธีการที่แพลตฟอร์มกำหนด

3.2 สตอรี่ล็อกจะชำระค่าบริการให้แก่นักเขียน ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

4. ระยะเวลาของข้อตกลง

สตอรี่ล็อกสามารถเผยแพร่ จัดจำหน่าย และให้บริการวรรณกรรมของนักเขียนได้ตลอดระยะเวลาที่นักเขียนอัปโหลดวรรณกรรมผ่านเว็บไซต์ หากนักเขียนประสงค์จะให้สตอรี่ล็อกยกเลิกการให้บริการวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของนักเขียน นักเขียนสามารถดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ของนักเขียนได้ด้วยตนเอง

5. การสิ้นสุดของข้อตกลง

5.1 ข้อตกลงฉบับนี้ จะมีผลสิ้นสุดลงเมื่อ

5.1.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่นักเขียนเป็นฝ่ายประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ นักเขียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยวิธีการลบบัญชีผู้ใช้ของนักเขียน

5.1.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขการผิดข้อตกลงดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไขการผิดข้อตกลงจากคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดข้อตกลง

5.1.3 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ของตนตามที่ถึงกำหนดชำระ และกำลังเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การประนอมหนี้หรือการจัดโครงสร้างองค์กร หรือยื่นคำขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การประนอมหนี้หรือการจัดโครงสร้างองค์กร

5.2 การสิ้นสุดของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาที่มีต่อกันก่อนที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

6. บททั่วไป

6.1 นักเขียนตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตอรี่ล็อก สตอรี่ล็อกขอสงวนสิทธิในการโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนักเขียนก่อน

6.2 นักเขียนตกลงและยอมรับว่า สตอรี่ล็อกมีสิทธิใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อตามที่สตอรี่ล็อกเห็นสมควร และมีผลผูกพันนักเขียนในทันที เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น สตอรี่ล็อกอาจกำหนดไว้ให้มีผลในอีก 30 วันข้างหน้า เป็นต้น โดยการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สตอรี่ล็อกอาจแจ้งให้นักเขียนทราบโดยการประกาศผ่านทางแพลตฟอร์มหรือส่งไปยังอีเมลของนักเขียน และอาจแจ้งให้นักเขียนทราบเป็นรายคนหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ นักเขียนมีหน้าที่ในการตรวจสอบและทำความเข้าใจการแก้ไขดังกล่าว ในการนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับว่าการดำเนินการแก้ไขข้อตกลงของสตอรี่ล็อกตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นมีผลผูกพันคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

6.3 ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ