❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

 ◕‿◕。 สวัสดีนักอ่านทุกท่านนะคะ 。◕‿◕。 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

ห ย ก เ ป็ น นั ก เ ขี ย น ห น้ า ใ ห ม่ ฝ า ก ตั ว ด้ ว ย น ะ ค ะ > / / / <  

เ ริ่ ม เ ขี ย น นิ ย า ย เ มื่ อ วั น ที่ : 1 5 สิ ง ห า ค ม พ . ศ . 2 5 6 3 

ก า ร เ ขี ย น นิ ย า ย ข อ ง ห ย ก จ ะ เ ป็ น ก า ร เ ขี ย น แ บ บ จ บ ทั้ ง เ ล่ ม ก่ อ น 

ห ย ก ถึ ง จ ะ เ อ า ม า ล ง ใ ห้ อ่ า น ใ น แ อ ป น ะ ค ะ 

เ พ ร า ะ งั้ น ทุ ก เ รื่ อ ง ที่ ห ย ก ล ง จ ะ ต้ อ ง จ บ แ ล้ ว ทุ ก เ รื่ อ ง ค่ ะ 

จ ะ ไ ม่ มี ก า ร ห า ย ห รื อ ค้ า ง ค า ไ ม่ ม า อั ป เ ด ต ต่ อ 

เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ บ บ นี้ จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น แ น่ น อ น ค่ ะ  

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

ติดตามหยกได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ 

ธัญวลัย : นามปากกา SUNISAYOK 

Fictionlog : นามปากกา SUNISAYOK 

ReadAwrite : นามปากกา SUNISAYOK 

Meb E-Book : นามปากกา SUNISAYOK 

Dek - D : นามปากกา SUNISAYOK 

นายอินทร์ E-Book : นามปากกา SUNISAYOK 

Hongsamut : นามปากกา SUNISAYOK 

Kawebook : นามปากกา SUNISAYOK 

ARN E-Book : นามปากกา SUNISAYOK 

Dreame : นามปากกา SUNISAYOK 

MaReads : นามปากกา SUNISAYOK 

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

© นิยายเรื่องนี้สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของนิยายไปเผยแพร่หรือกระทำการใด ๆ ก่อนได้รับการอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบนิยายของหยกอย่าลืมกดหัวใจกับเขียนรีวิวให้หยกด้วยนะคะ ^^ 

เพื่อเป็นกำลังเล็กๆ น้อยๆ ของหยกในการเขียนนิยายเรื่องต่อไป 

ติชมกันได้เต็มที่เลยค่ะ ( อย่าด่าก็พอน้า T^T ) หยกพร้อมปรับปรุงการเขียนเพื่อให้ดียิ่งขึ้น 

ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ หยกจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ >///< 

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

ฝากกดติดตามกันด้วยน้า : Sunisayok - นักเขียนนิยาย 

แสดงเพิ่มเติม

กรณิศ